Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα παραμύθια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα παραμύθια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Ο καθένας ό,τι κάνει στον εαυτό του το κάνει

Kutrı́ kanána právı tómu sı go právı

Kákna ye hódıl da prósı ad kóšto faf kóšto adı́n släp čulä́k, dúmıl ye prez pótene ı vı́kal ye:
- Kutrı́ kanána právı tómu sı go právı!
Čúla go ye žanána sélckumune čorbaȷ̇ı́yu, žı̈́yen ye "dral derı́yene" srébarnomne fukaróm, ı zakánıla mu so ye:
- Znom, če ıtazı́ kanáta vı́kaš, za mókne čulä́ka go vı́kaš, alá tı šom kazá ya tébe, kugána dóydeš na drúzıšno.
Vazsúkala so ye čorbaȷ̇ı́ykana ı amésıla ye annó pı́to, alá durgá ye ne klávala da so pečé, métnala ye faf tä́stono uvótre ı zehı́re.
Atpláden ye slä́pı̈yen čulä́k pak pamınól prez čorbaȷ̇ı́yevono kóšto.  Agá go ye vı́dela čorbaȷ̇ı́ykana, rǘknala ye ad pénȷ̇eräne:
- Ey, dä́do, yála málko ıtúzı!
I dála mu ye pı́tono.
- Zö́mıy ye - reklála mu ye, - taplá ye.  Stórıh ye, za da sı plátem bórčese za ızmı̈́slenı̈te tı dúmı̈.
- Danó tı stáne kabúl - reklól ye stárı̈yen žanóyne, zöl ye pı́tono, métnal ye faf tarbı́nkono ı tórnal sı ye.  Izlä́l ye ad sélono ı fátıl ye faf šurókokne póte.  Géčno vréme akšámlayın pa pot nókade go ye srö́šnal čorbaȷ̇ı́yevı̈yen sı̈n yáhnat na kóne.  Inagáne ye slı́zal ad barčı́nono, kadéna so búlı̈ bubáykovı̈ne mu mándrı̈.
- Dä́do - pasprä́l ye kónene čorbaȷ̇ı́yevı̈yen sı̈n, - tı̈ agá sı hódıl da prósıš, néma kak da némaš hlä́ba faf tarbóto.  Day mı da kósnom, ótı mı so zavı́va svät ódglade.  Adgóre faf barčı́nono nášıne yedót prósenıka (hlä́ba ad próso), pak ya na móžom da go yam.
- Da tı dam, sı̈́ne - reklól ye stárı̈yen ı ızvádıl ye pı́tono at tarbóno.  - Ótčıkı̈y palavı́noto.  Pórne mı ye dáda anná hubavá žaná.
Čorbaȷ̇ı́yevı̈yen sı̈n ye grábnal pı́tono ı ızrǘkal so ye:
- Cä́lo mı ye day, cä́lo!  Tı̈ še sı naprósıš drúgo - ne lı némaš drúgo rábato.
I agá ye zahápal pı́tono, mésenono ad máyčını̈ne mu rókı̈, húčnal ye kónetune ı apö́nal sı ye faf pótene.
Durgá da sı fpre u täh, ne nayédenı̈yen mámın sı̈n ye zöl da so predı́pleva ad bólkı̈.  Le ye vläl uvótre, presträ́l so ye na karyólane ı ızpóškal so ye:
- Máyko, umı́rom.
Máykana so ye začúdıla ı zamı̈́slıla.  Nay sétne yı ye dašló na umáne, če móža da ye zehırledı́san, ı papı̈́tala go ye kaná ye yal.
- Nı́kana - advórnal ye bólnı̈yen, - yálnı̈s annó pı́to ızédah.  Drúgo nä́ko som ne mä́tal faf ustása.
- Kutrı́ tı ye dáda?
- Prasyák nókakvof.  Srö́šnah go na pot, paı́skah mu hlä́ba ı toy mı dáda pı́toto.
Agá gı ye čúla ınézı dúmı̈ máykana, krésnala ye:
- Kaná, máyčın, ya stórıh!  Prasyákot mı kázavašo, če kutrı́ kanána právı, tómu sı go právı.  I na, has ye búlo ını̈́y.  Húbbe kázavašo toy, alá kutrı́ da go uslúša!
I zö́la ye da sı čúka glavóno sas dvéne kukúdenıcı̈.


Αρχικός τίτλος: "Кой каквото прави - на себе си го прави"

Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ - 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ", Εκδοτικός οίκος "Хермес", Пловдив 1999, ISBN: 954-459-684-4, σελ. 365 - 366
http://hermesbooks.com

Απόδοση στα Πομακικά: Ριτβάν Καρα - Χότζα

Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται


Mókrı̈yen so ad dóžda na pláša

Nókuga ye Hı̈́tar Pétar bul faf goróno na darvá.  Cä́la déne go ye makrı́l daždón ı akšámlayın so ye vórnal vır vadá.  Daždón ı studón so fprä́lı̈ da kókalyeno mu ı glö́dnaval ye kugá še sı vléze faf kóštono, da so fsúne prı ógnene, za da so pastóplı ı paızšušı̈́.  Prı agnı́šteno ye našlól žanóno mu.  Tya so ye razpö́nala ını̈́y húbbe, ta ye fátıla (abyóla/abzö́la) cä́lo agnı́šteno.
- Ih, Pétre - reklála mu ye tya, - búgün zaradı́ daždáse, danó ye ne kı̈smét, na nažı̈́h da so nákažom ızvón pragáse, vódo da dónesom.  Vıš - ı bóbos na mažı̈́ da so davarı́, ótı na ımä́šo vódo da mu prı́sı̈pem.  Áma tı̈, atkák to ye akvásılo - ı ne lı so kázalı: mókrı̈yen so ad dóžda na pláša - grábnıy vadáčete ı dı̈́bı̈tnıy čábı̈ȷ̇ak da daneséš dve hárkamı̈ vódo.
Hı̈́tar Pétar ye pazelenä́l ad sını́re, alá ye nı́kana ne reklól.  Zöl ye hárkamı̈ne, atıšlól ye na vrısä́ne, napólnıl gı ye, vórnal so ye ı kákna ye bı̈́la žanána mu húbefce napékana prı ógnene, bez da predúmı nä́ko, sı̈́pal ye ı dvéne hárkamı̈ vódo varhú tı̈́ye.  Tya ye stánala katá makrá kukóška.
- Isä́, žóno, ı tı̈ móžaš da ı́deš na vódo, ótı sı ı tı̈ makrá.  Ne lı so kázalı, če mókrı̈yen so ad dóžda na pláša.  Áyde, apı́nı̈y po nábarze, ta paslét hárkamı̈se da na zö́me da so vartı́ ı vadáčes.
Žanána mu ye grábnala vadáčene ı hárkamı̈ne ı fı̈rkaštǘn ye atıšlá na vrısä́ne za vódo.


Αρχικός τίτλος: "Мокър от дъжд не се бои"

Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ - 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ", Εκδοτικός οίκος "Хермес", Пловдив 1999, ISBN: 954-459-684-4, σελ. 417
http://hermesbooks.com

Απόδοση στα Πομακικά: Ριτβάν Καρα - Χότζα

Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Το τέλος του κόσμου

Dünyóyse kráyet (svóršnıcata)


Hı̈́tar Pétar ye ımä́l annók avéna (avenčó) ı yátse sı go ye mı́laval.  Komšúyemne ye toy vı́kal:
- Isózek avéna go som abrékal za vámı.  Stı́snot lı mı so ačı́se, vı̈́ye še so zberéte u dumá, še go ızpečéte, še pakósnete ı še kážate dva – trı húbava láfa za móne.
Alá Hı̈́tar Pétrovıne komšúye – tavérnaȷ̇ıyen ı sélckı̈yen čorbaȷ̇ı́, so ı́skalı annók saháte po napréš da go ızedót avénane.  Atıšlı́ so u pópane ı papı̈́talı go so kak da go nagadö́t hı̈́trokne, ta da mu apö́ne nóžane avénune.
- Itózı rábato ye óstaväyte varhú móne! – reklól ye pópon, nadénal ye kalımáfkono (kapélono) ı atıšlól ye u Hı̈́tar Pétra.
- Kaná stánava dä́do pópe? – papı̈́tal ye Hı̈́tar Pétar.
- Lóšo, Pétre, lóšo! – vazdóhnal ye pópon. – Dašlá ye svóršnıcata ısózıy dünyóy.  Ne útre, zaútrešnık ı́de kráyet.  Astánava nu yálnı̈s adı́n den žı̈vót.
Hı̈́tar Pétar so ye padrápal na tı̈láne ı papı̈́tal ye:
- Tı̈ at kadé so naučı́ za ıtózek lóša habére?
- Kıtápevese go pı́savot.  Ne lı vä́ravaš kıtápevese?
- Da, vä́ravom gı – advórnal ye Hı̈́tar Pétar. – I kaná še právıme ‘sä?
- Nı́kana – reklól ye pópon. – Še so zberéme útre arkadášese na safró, za da prekárame húbbe nay sétnokse déne ad žı̈vótase.  Ad námı ye vı́nono ı at tébe avenčóno.  Bı̈́va lı?
- Bı̈́va, dä́do pópe, lä́ykım ısázı rábata trä́bava da stáne na nä́ko zavı́to ı patayéno mä́sto.  Dö da go stórıme šenlı́kase addól faf lıvádı̈ne, ıtám kadéna varvı́ bıstrána reká.  I yéšte annó rábato:  útre vrı́tsı trä́bava da nadéneme nay nóvı̈ne drı́pı̈, za da so pašenı́me yéšte po húbbe.
- Dáyma to som smä́tal (ımä́l) za úmna čulä́ka! – pahválıl ye pópon Hı̈́tar Pétra ı tórnal sı ye.
Faf drúgokne sabáha ráno čétrımınana eylenȷ̇ı́ye – ızgı̈́zdenı katagá še varvö́t na svádbo – so brúsnalı faf lıvádı̈ne da kray rä́kono.  Navalı́lı so nábarze ógne ı naredı́lı so avenčóno.  Stóplılı so so durgá da go aderót ı nabúčet na šı́še.  Pópon ye reklól:
- Tı̈, Pétre, še astáneš ıtúzı ı še vartı́š šı́šese varhú ógnese, durgá da so ızpečé húbefce avenčóso, pak nı̈́ye sas arkadášese še so ızkópeme faf rä́koso, durgá sme ne sä́dalı na safróno.
I agá so so razpremenı́lı pópon, tavérnaȷ̇ıyen ı sélckı̈yen čorbaȷ̇ı́, naplǘskalı so so faf hládnono vódo.  Hı̈́tar Pétar ye nay napréš zavartä́l nabúčenono avenčó varhú ógnene, sétne ye skupnı́l trımı́nomne drı́pı̈ne ı métnal gı ye faf plamenä́ne.  Faf annók vakı̈́ta so dašlı́ akópanıne ı zaabıyı́skavalı sı so drı́pı̈ne.
- Pétre – zö́lı so da rǘkot, - kadé sı zamétnal drı́pı̈te?
- Izgorä́h gı – advórnal ye Hı̈́tar Pétar, sánkıtı ye ne stánavalo nı́kana.
- A bä tı̈ lud lı sı?  Útre kak še ızlézeme gólı vaz ınsána?
- Ne som lud – advórnal ye Hı̈́tar Pétar.  – Alá so pačúdıh ótı: “Útre ye kráyet dünyóyse.  Atkák néma da žı̈vót yéšte, za kaná mı so drı́pı̈ arkadášemse?  Amá ı dä́do pop čósto kázavašo na vázenyeno, če na ısózı dünyó so vrı́tsı dašlı́ gólı ı gólı trä́bava da sı so prıbı́rot”.


Αρχικός τίτλος: "Свършекът на света"

Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ - 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ", Εκδοτικός οίκος "Хермес", Пловдив 1999, ISBN: 954-459-684-4, σελ. 427 -428
http://hermesbooks.com

Απόδοση στα Πομακικά: Ριτβάν Καρα - Χότζα

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Οι Γέροι

Stárıne lǘdye

Annó vréme ye nókutrı čar dal émırä da so ızbı́yet vrıt stárıne lǘdye, ótı so ne mógalı da rábatet ı da právet nı́kakvo faydó.  Stárı̈yen čar, mládumune bubáykon, mu ye reklól da ye na právı ınózı lóšo rábato.  Mólıl mu so ye, zaplášaval go ye, če še mu zö́me čarlı̈́kane ı še go atfı́rı, alá ye mládı̈yen nı́kana ne ı́skal da čúva, atkák ye bul čar ı kanána ye ı́skal právıl ye.  Bubáyko mu ye patö́glıl annók - dva méseca ı reklól ye če še sedı́ da glö́da kaná še právı sı̈nón mu.  Amá mlad čorbaȷ̇ı́ agá yáhne húbava kóne, móža lı badı́n da go spre.  Ta ı mládı̈yen čar, agá ye reklól annóš da so ızbı́yet stárıne lǘdye, ınazı́ ye búlo.  I dal ye émırä: Akú badı́n astávı bubáyka mu ı́lı máyko mu žı̈́veh, še mu adréža glavóno, še mu atfı́rı dečyána ı še mu zapálı kóštono.  Insánon so so ızplášalı, alá kaná so mógalı da stóret - ı́skalı ne ı́skalı ızbı́lı gı so vrıt stárehne lǘdye.  Yálnı̈s adı́n čulä́k ye ad gulä́mehne mı́laval yátse bubáyka mu ı ne so ye kı̈ydı́sal da mu zö́me dušóno.  Izkopál ye pad zémalnıcono annó mä́sto ı ıtám go ye glö́dal na skrı̈́to.  Sä́ko déne ye slı́zal prı bubáyka mu ı kázaval mu ye kaná stánava faf čarlı̈́kane, ı stárı̈yen mu ye dával akı̈́la da ye nay préšnı̈yet méždu gulä́mehne ı da sedı́ nay blı́ze da čárene.
Agá ye ızbı́l vrıt stárehne lǘdye, čáren ye reklól da zberé mlógo haskére, da abıkolı́ čarlı̈́kane ı da preglé vrıt kóštı̈ne da ye ne astánal badı́n star čulä́k.  Stárı̈yen čar ye reklól mládumune da so premérı napréš ı da vı́dı dalı́ še móža sas mládehne da čaróva, ta azám ta preváda haskére pa kóštene.
Čúdıl so ye, mládı̈yen čar, čúdıl so ye ı ızčúdıl so ye.  Zbral ye vrıt yódrehne, žä́hne ye vartä́l kazá tóga, ı kázal mı ye:
- Útre sabáhlayın, agá agré slónceno, še dóydete vrı́tsı ıtúzı ı še mı kážate  kak da ı́zpletom vóžo sas pä́ska.
Agá go so čúlı ınazı́ yódrıne, začúdılı so so, zamı̈́slılı so so, pavélı so glavı̈́ne ı atıšlı́lı sı so nah täh.  Čúdılı so so kak móža da stáne ınélkus belä́ rábata ı at kutróga da paı́štot akı̈́la.  Gulä́mı̈yen, žı̈́yen ye skrı̈́l bubáyka mu, ad čárckokne dvóra ye práve atıšlól prı tóga ı reklól mu ye:
- Amán, bubá, nášı̈yes čar še nu pagubı́ ı námı!
- Ótı da vu pagubı́? - papı̈́tal go ye bubáyko mu, vı̈́ye ne lı ste mládı lǘdye, yákı, nayı́mate so ı za rábato, ı za hárpa, ı za sı́čko?
- Še nu ızbı́ye ı námı! - reklól ye sı̈nón. - Búgün nu zbra vrıt yódrehte ı káza nu útre sabáhlayın da ı́deme ı da mu kážame kak so pleté vóžo sas pä́ska.  Pak nı̈́ye sme mládı ı nı́kutrı ad námı na zno.  Še nu ızkóle vrıtsä́h.
- Namóy bra kahóra, sı̈́ne! - reklól mu ye bubáko mu. - Inazı́ ye ne nä́ko kutrı́ zno kaná.  Útre sabáhlayın še stáneš ı še ı́deš ıtám.  Še rečéš čárüne da tı dakára annó árabo pä́ska ı še go nagadı́š toy da tı go padaržı̈́, durgá tı̈ da go zafátıš vóžono.
Faf drúgokne déne sabáhlayınno so so zbrálı vrı́tsı yódrıne ı čáren gı ye papı̈́tal kutrı́ zno da mu káža.  Vrı́tsı so pavélı glavı̈́ne ı patávalı so so, agá sınón žı̈́vumune stáru ye reklól:
- Čárü, réčıy da dakárot ıtúzı annó árabo pä́ska, ya še tı kážom kak so pleté vóžo at pä́ska.
Čáren ye le ınagáne reklól da dakárot pä́ska ı durgá da so abórne, peskón ye bul ıtám.
- Tı̈ 'sä, čarü, - reklól ye gulä́mı̈yen, - zö́mıy pódaržı̈y peskáse, ta ya da záfatem da plétom pä́sačnoso vóžo.
Čáren ye vı́del kólko úmno ye búlo ınazı́ ı harı́sal mı ye žı̈vótane yódremne.  Alá préftı annók stára adéte akı̈́lon so annómu čulä́ku trıš deynettı́sava, ta za to nókolko déne sétne ye čáren pak zbral yódrehne ı reklól mı ye:
- Útre sabáhlayın zö́me lı da so sóvnava ı́štom vrı́tsı da ste ıtúzı ı da mı kážate kadé nay napréš agı́ra slónceno.
Pak so navélı glavı̈́ne yódrıne ı tórnalı sı so začúdenı nah kóštene.  Žı̈́vumune bubáyku ye sınö́n le ınagáne släl kadéna ye bul skrı̈t ı reklól mu ye:
- Maf ye rábatasa, bubá, po gulä́m afát nu ı́de ısä́.  Kaná ı́mame da vı́devame, adı́n Alláh zno!  Isä́ čáren ı́šte da mu kážame kadé nay napréš agı́ra slónceno.
- E, néma kaná da tı ye kahór, sı̈́ne, ınazı́ ye koláy rábata - reklól ye stárı̈yen. - Útre, agá ı́dete ıtám, tı̈ mu kážı̈y čárüne da várdı nah zánıkane ı da glö́da barčı́nı̈ne.  Itám še nay napréš da vı́dıte slónceno.
Faf drúgokne déne sabáhlayın so so zbrálı vrı́tsı yódrıne faf čárckokne dvóra.  Atıšlól ye ı čáren prı täh ı papı̈́tal gı ye.  Vrı́tsı so fabı́lı glavı̈́ne faf zemö́no ı patávalı so so.  Čáren ye zöl da mı so kára, da mı rǘka ı tı́ye so zgónkalı:
- Slónceno agı́ra nay napréš na ı́znıkane!
- Slónceno agı́ra nay napréš na zánıkane - ızrǘkal so ye gulä́mı̈yen, žómune sı ye bubáko mu bul žı̈f.  - Ya póglednıy, čárü, nah zánıkane ı vıš barčı́nı̈ne.
Vrı́tsı so paglä́lı nah zánıkane faf barčı́nı̈ne - slónceno so ye yéšte ne nakázalo na nebóno, pak barčı́nı̈ne gı ye agrä́lo.  Čáren so ye sétıl če ınaźı čulä́k mu ye bul nay úmnı̈yet.  Atıšlól ye ı reklól ye bubáyku mu, stárumune čárü:
- Vı́dıš lı, bubá, če ı ad mládehse ı́ma akı̈llı̈́ ınsána ı če mı pamágot da čaróvom.  Na ısózı dünyó móža da so žıvé ı prez stáreh lǘdye.  At täh yálnı̈s zaráre ı́ma, nı́kakvo faydó.
Agá go ye čul ınazı́ stárı̈yen čar, gulä́mo bálno go ye prıtı́snalo, pak mládı̈yen ye astánal samı̈́y da čaróva.
Pamınólı̈ so so mlógo godı́nı̈, sä́kutrı ye prekáraval kutrı́ kákna ye mógal.  Mládıne so so ızbeyhútılı, glö́dalı so yálnı̈s kanána stánava po koláy, sprä́lı so da arót ı da söt nı́vı̈ne ı arnı́salı so da vartö́t hayváne.  Málko vréme sétne so dašlı̈́ kuráčıvı̈ godı́nı̈, kanáta ı da so sä́lı ne ye ráčılo na nı́kne ı kanána ye nı́knalo gredúška go ye čúkala.  Dašló ye parátıko vréme.  Insánon da mröt ódglade.  Kutrı́ kólkono žı̈́to ye ımä́l, varı́l ye ı yal ye, pak za séme ye ne astánalo nı́kana.  Čáren so ye uplášal - kaná še právı sas gládneh ınsána!  Zbral ye vrıt yódrı̈ne glávı̈ ad čarlı̈́kane ı kázal mı ye:
- Ímate annó haftó vréme, za da náydete, at kadéta ı da ye, - ad dórvo, ad kámena - žı̈́to za séme.
Yódrıne sı so atıšlı́ začúdenı ı zö́lı so da pı̈́tot ı da razpı̈́tavot kadé móža da so náyde žı̈́ta, alá ye nı́kutrı nı́kana ne mógal da mı káža.  Gulä́mı̈yen, žı̈́yen ye skrı̈l bubáyka mu, toy ye bul nay začúden.  Déne sas déne mu ye kahóron rástal - ne ye yal, ne ye spal, ızmóršavıl so ye ı zöl ye da abıhóde katagá zamayén.   Brayénı̈ne déne so bóržo pamı́not, pamınóla so ye cälá haftá ı faf nay sétnokne déne ye atıšlól da abı́de bubáyka mu pad zémalnıcono ı da so halallaštı́sot, ótı mu so ye fátıla vä́ra če néma da žı̈vé mlógo yéšte ı čáren še gı ızkóle katá pı́lce.
Stárı̈yen bubáyko agá ye vı́del sı̈náne ınélkus móršavok ı ızsóhnatok, uplášal so ye da so ye ne razbalä́l ad parátıka hastalı̈́ka ı le ınagáne go ye papı̈́tal:
- Bólan lı sı, sı̈́ne, kaná tı ye?
- Ne som bólan - reklól ye gulä́mı̈yen bubáyku mu, - lä́ykım čáres búgün še nu ızbı́ye katá pı́lce.
- Ótı da vu ızbı́ye, sı̈́ne, da sı ne stórıl nä́ko kabaháte?
- Nı́kakva kabaháte som ne právıl, bubá, alá so ızkrátı žı̈́tata faf cä́la čarlı̈́kase ı néma at kadé da so fátı séme.  Zagubı́ so žı̈́tata, pak akú néma hlä́ba, néma da ı́ma ı ınsána!  Čáret nu srǘka ı nagadı́ nu - dalı́ pad dórvo, dalı́ pad kámenä - da náydeme séme.  Akú na náydeme, še nu pagubı́.  Búgün so navóršava anná haftá ı nı́kutrı so ye nı́kana ne ızčúdıl.
Stárı̈yen čulä́k ye paglä́l sı̈náne, zasmä́l so ye ı reklól mu ye:
- Ta béykı to ye ı at 'nazı́ strah, sı̈́ne?  To ınazı́ ye nay koláyto rábata.  Kážı̈y čárüne da dadé émırä vrıtsä́m da razravót mrávyeno gnä́zdı̈, ıtám še da náydot žı̈́to.  Ad ınózı žı̈́to móža da so fátı nóvo séme.
Yátse mu ye pánnalo drágo sı̈núne ı le ınagáne ye atıšlól faf čárckokne dvóra.  Itám so búlı ı drúzıne yódrı, začúdenı ı po pánnatı ı at tóga.
Kázalı so čárüne, če so ne mógalı da náydot žı̈́to za séme ı čáren ye dal émırä haskéremne da stóret kanána so ye pakánıl ı da gı ızbı́yet.
- Čákı̈y, čárü, namóy da sı gubı́š préšnehte ınsána faf čarlı̈́kase - predúmıl ye sı̈nón skrı̈́tumune bubáyku.  - Ya znom kadé še náydeme žı̈́to za séme!
- Kadé? - papı̈́tal ye čáren ódragostı. - Kadé ye náyde žı̈́toto, kutrı́ tı káza?
- Faf mrávyeso gnä́zdı̈, čárü, faf mrávyeso gnä́zdı̈ še da náydeme žı̈́to.
- Kážı̈y mı at kadé go znoš tı̈ ıtazı́ - reklól ye čáren, - kutrı́ tı go dáde ıtózek akı̈́la?  Tı̈ sı úmen čulä́k ı nadrúzıšto yálnı̈s tı̈ mı kázavašo práve, kugáta pı̈́tašo za pä́sačnoto vóžo ı za slónceto, ı ısä́ pak yálnı̈s tı̈ znoš.  Kážı̈y mı samı̈́y lı sı so sétı ı́lı tı go badı́n druk ı tébe káza?
- Na smöm, čárü, na smöm da tı go kážom.  Akú tı kážom, še mo pagubı́š, še mı zapálıš kóštono.
Čáren so ye prekalnál če néma da mu právı nı́kakvo lóšo, šu da mu káža na právo.
- Kugáta astarä́ bubáyko, čárü - reklól ye gulä́mı̈yen, - móne mı so smılı́ da go prı́mažom, skrı̈h go ı hránešo go dur da ısä́.  Toy mı káza ı za vóžoto at pä́ska, ı za slónceto, ı ısä́ za žı̈́toso.  Kólkoto ı da na móžašo da so sétem kutró kak stánava, le ı́dešo prı tóga, toy so zasmä́šo ı rečášo:  "E, ıtazı́ ye koláy rábata."
- At 'túzı nacı̈́y - reklól ye čáren - še da dam émırä da gı na bı́yet stárehne lǘdye ı vrı́tsı mládıse da gı slágot.
At 'tagáne so arnı́salı da gı bı́yet stárehne lǘdye ı astávelı gı so da sı mröt samı́ - kutrómu kugána mu navóršot denéne.
Sétne ye čáren dal émırä da razravót vrıt mrávyeno gnäzdá faf čarlı̈́kane.  Itám so našlı́lı mlógo žı̈́to.  Sas tı̈́ye so padnavı́lı sémeno ı zafátılı so pak da arót ı da söt nı́vı̈ne, káksa sı go právet dur da ısä́.  Agá néma hlä́ba, néma ı ınsána!


Αρχικός τίτλος: "Старите Хора"

Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ - 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ", Εκδοτικός οίκος "Хермес", Пловдив 1999, ISBN: 954-459-684-4, σελ. 241 - 245
http://hermesbooks.com

Απόδοση στα Πομακικά: Ριτβάν Καρα - Χότζα