Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα kótence. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα kótence. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Το αγοράκι, το σκυλάκι, το γατάκι και το βατραχάκι

Kópelčeno, kúčenceno, kótenceno ı žábınkana

Anná žaná sı ye ımä́la annó kópelče sas húbavo sórce.  Her sabáh, kugána ye kópelčeno tórnavalo za nah mečı́tene, máyka mu mu ye dávala pa annók metelı́čka ı zarı́čela go ye:
-  Zö́mıy, máyčın, ızózek fránka, za da sı kúpıš halčı́nko ad fı̈rı̈́nane.
Annók déne, kákna ye varvä́lo na pótene, kópelčeno ye vı́delo trı lóšı̈ détı da čúkot sas véyko annó mı́čko kúčence.
-  Ey – ızrǘkalo so ye kópelčeno – ótı čúkate kúčenceto?
- Tébe tı ye ne rábata.  Vórvıy sı faf pótete ı́lı še to atapanı́same ı tébe!
Kúčenceno ye grózne cı́kalo.  Kópelčeno so ye pak narǘkalo lóšomne détetom:
- Slúšı̈yte, akú mı dadéte kúčenceto, še vu dam annók fránka, da sı kúpıte halkó.  Razı̈́ lı ste?
Da – advórnalo ye annó ad lóšı̈ne détı -, day fránkate.
Dálo mı ye kópelčeno fránkane ı prıbrálo ye kúčenceno.  Faf ınózek déne ye ne yálo halkó.  Agá so ye vórnalo nah kóštono, máyka mu ye vı́dela kúčenceno, nagróčıla so ye, alá ye nı́kana ne reklála sı̈núne yı.
Faf drúgokne déne mu ye tya pak dála annók metelı́ka ı artósala go ye nah mečı́tene.  Pak ye srö́šnalo lóšı̈ne détı da móknot annó kótence.  Zavö́zalı̈ mu so na šı̈́yeno annók tö́ška kámenä ı pódılı̈ so da go mä́tot pústokne hayvánına faf rä́kono.  Kótenceno ye merúkalo katagá razplákano déte.  Smılı́l mu so ye kópelčotune hayvánınon ı narǘkalo so ye pak korávomne détetom:
- Stóynıyte, na metáyte go faf rä́koto!  Prédadıyte mı go za annók fránka.
Day fránkate! – reklólo ye nay gulä́mono lóšo déte ı padálo mu ye kótenceno.
Kópelčeno ye advö́zalo kótencune kámenäne ad šı̈́yeno, prıbrálo ye hayvánkane faf tarbı́nkono, atıšlólo ye na mečı́tene ı pak ye gladö́valo dur da akšám.  Agá sı ye atıšlólo u täh, máyka mu ye vı́dela kótenceno, yéšte po so ye nagróčıla, alá ye pak nı́kana ne reklála sı̈núne yı.
Na üčünȷ̇ǘno déne ye kóplečeno dálo fránkane za da adbránı ad parátıkı̈ne détı annó žábınko, žána ye ızlä́la ad glıbókokne vı́ra, bez da ye usétı máyka yı.  Agá so ye prıbrálo u täh akšámlayın ı púsnalo ye žábınkono na hasórane prı kúčenceno ı kótenceno, máyka mu ye bubótnala:
- Za kaná mı gı nósıš hayvánese faf kóštoso?  Kutrı́ še gı hránı?  Na vı́dıš lı kakvı̈́ fukarı̈́ sme!
- Namóy so fkı̈snavá, ma – advórnalo ye kópelčeno, - sä́ko hayvánın sı ye sas kı̈smétete.
- Da gı uvedéš ad kóštoso, na ı́štom gı! – razrǘkala so ye máyka mu.
- Da, ma, še gı úvedom, alá še da nábıyem ı ya sas to vannóš.
- Vórvıy kadéta ı́šteš! – ızrǘkala mu so ye fkı̈́snata máyka mu ı le paslét kópelčeno ye zaklǘčıla vratána.
Tórnalo ye kópelčeno faf annók gulä́ma póte ı kúčenceno, kótenceno ı žábınkana le paslét to.  Varvä́lı̈ so, varvä́lı̈ so, nablıžı̈́lı̈ so annó gulä́mo kasabó.  Sö́nnalı̈ so da pačı́nnot ı kópelčeno ye tö́ško vazdóhnalo.
- Kaná tı ye, báte? – papı̈́tala ye žábınkana.  – Ótı vazdı̈́šaš ıtı̈́y tö́ško?
- Kahór mı ye, ótı némame hlä́ba.  Kaná še právıme?
- Še sı ızkárame hlä́ba – advórnala mu ye žábınkana.
- Kak še ızkárame?
- Še tı kážom kak.  Ya ı́mom húbava glása ı še póyem, pak kúčenceso ı kótenceso še ıgrót.  Še šenı́me dečyása ı to še nu dávot pa nä́ko fránka, za da sı kupóvame hlä́ba.  Hátte da so premérıme!
Stánalı̈ so ı tórnalı̈ so.  Vlä́lı̈ so f kasabóno ı sprä́lı̈ so so faf mečı́tskokne heréme.  Žábınkana ye zafátıla da payé, pak kúčenceno ı kótenceno so so zapadmä́talı̈ le húbbe, dečyána so so zbórkalı̈ ı napólnılı̈ so kópelčotune šápkono parı̈́.  Kópelčeno sı ye ne kázavalo sarcúne, če sı so ımä́lı̈ parı̈́.  Za to sı ye kúpılo annó halkó, za žábınkono annó cä́lo kıbrı́tevo kutúyko múhı̈, za kúčenceno annó parčó mö́so, za kótenceno annó rı̈bı́nko.  Nayálı̈ so so húbbefce, ızlä́lı̈ so ızvón kasabóno ı prespálı̈ so faf annók kupná trä́vo.  Na ıkınȷ̇ı́no déne so atıšlı̈́lı̈ faf drúgo kasabó.  I ıtám sı so ızkáralı̈ hlä́ba sas pésne ı ıgránye.  Atıšlı̈́lı̈ so yéšte po duléče, mlógo selá ı kasabı̈́ so abıšlı̈́.  I mlógo déne ı godı́nı̈ so so pamınólı̈.  Žábınkonye ye glasón stánal yéšte po húbaf, kúčencune ye tı̈lón nadebelä́l, kótencune ye apáškana narástla ı kópelčotune pad nusáne ye padnı́knal mustáyk.
Faf annó vréme ye žábınkana reklála:
- Báte, patrö́sna mı so da abıhódem pa dünyóso ı da póyem.
- I kaná ı́šteš? – papı̈́talo ye kópelčeno.
- Íštom da sı so vórnom faf glıbókokne vı́ra prı mámo.  Zabalä́h so za tı̈́ye.
- I ya so zabalä́h za máyko – reklólo ye kópelčeno.  – Hátte da sı ı́deme nah dumá.
- Agá sı mo atkáraš prı mámo – reklála ye žábınkana, - še yı pánne yátse drágo ı še pasö́gne da to apkı̈́čı sas parı̈́.  Tı̈, bátko, parı̈́ na zımáy, am yı póıštıy srébarnono (gümǘšenono) kutúyko, žóno daržı̈́ pad yezı̈́kane.
Vórnalı so so nášıte drúmnıcı prez áynı póte, prez kadéna so pamınólı na hódenyeno.  Kugána so fprä́lı na glıbókokne vı́ra, žábınkana so ye razrǘkala:
- Máyko, vráštom so, ı́zlezıy da mo pasrö́šneš!
- Kadé so zagubı́, máyčıno pı́le? – papı̈́tala ye tya žábınkono sı ı tya ye ızkázala sı́čkono máycı yı.
- S kaná da tı plátem? – abórnala so ye starána žába kópelčotune za da go berekettı́sa.
- Nı́kana drúgo na ı́štom, yálnı̈s kutúykoto, žóto nósıš pad yezı̈́kate – reklólolo ye kópelčeno.
- Znoš tı̈ kaná da ı́šteš - reklála ye žábana.  – Ne sı fcérašnı̈y.  Zö́mıy ye.  Kugána tı prıträ́bava nä́ko, ótvarıy yı kapáčkate.  Azám še vı́dıš kaná še stáne.
Astávılo ye kópelčeno žábınkono vaz stárono žábo ı apö́nalo sı ye za nah kóštono, kadéna ye žı̈vála máyka mu.  Agá so ye ızprávılo na pragáne, máyka mu so ye zapátkala:
- Kólko sı, sı̈́ne, narástal!  Ímaš ı mustáyke.  Tı̈ sı stánal kópel za žónenye.
- Da, ma, dóyde vréme da so žónem.  Kugáta sı ıdä́šo nah ‘túzı, faf annó kasabó da nášoso sélo vı́deh annó mómıče – nalı́vašo vódo na vrısä́ne faf  altóneno stómno.  Nah tı̈́ye ı́štom da so óžanem.  Ídıy da mı ye paı́šteš za žóno.
- Kak da tı ye póıštom, sı̈́ne?  Tı̈ znoš lı kutró ye ınazı́ mómıče?  Če tya ye čárckata dašterä́, máyčın.
- I kaná ye azám agá ye čárckata dašterä́?  Nı̈́ye ne lı sme ınsán?
- Insán sme, alá sme fukarı̈́.
- Ídıy ye póıštıy tı̈ ‘sä ı še vı́dıme kaná še právıme.
Stánala ye máyka mu ı atıšlála ye f čárckokne dvóra.  Stárı̈yen čar ye zgläl ad dóno da vórha ı trópnal ye s nagóno:
- Za kaná sı dašlála? – papı̈́tal ye na pahrö́sano.
Žanána mu ye kázala za kaná ye atıšlála.
- Ya še ye dam dašterö́so za žóno – rǘknal ye čáren – ınózımu, žı̈́yen vdı́gne dvóra po gulä́ma ı po húbava ad mókse.  Inı̈́y da mu kážaš tvómune sı̈́nu.  Aprı́gı̈y sı ‘sä.
Atıšlála sı ye žanána u täh ı kázala ye sı̈núne yı kaná ye ı́skal stárı̈yen čar.
Agá ye ızslúšalo máyko mu kópelöno, dašlólo mu ye na umáne za kutúykono, žóno mu be dála žábana.  Izvádılo ye ad ȷ̇übö́no ı atvórılo ye kapáčkane – kólkoto adı́n nöht ye bul za gulä́m.   Le ınagáne ye ad kutúykono zöl da ızlı́za kadčók faf ténko ad pórvono ı za málko so ye yevı́l adı́n def (velıkán) kólkoto adı́n kavák za vısók.
- Kaná ı́šteš da stórem za tébe, kumandárü? – abórnal so ye ı reklól ye kópelötune.
- Íštom da mı vdı́gneš dvóra po gulä́ma ı po húbava ad čárckokne.
- Stóren ye – reklól mu ye défen ı bez da trúfı, vdı́gnal ye dvóra ne vı́devana, vısóka da nebóno.
Agá go ye vı́del dvórane stárı̈yen čar, prehápal sı ye bórnı̈ne, alá ye ne mógal da stórı nı́kana ı dal ye dašterö́no kópelötune za žóno.  Zažı̈válı so mládıne faf dvórane  ı málko vréme po sétne ye kópelöno reklólo žanóyne:
- Še da ı́zlezom málko da vı́dem kaná stánava pa dünyóso, pak tı̈ sédıy faf kóštoso ı čákı̈y mo durgá da so vórnom.
Izlä́lo ye kópelöno na gulä́ma póte ı zaslédılı̈ go so ı kúčenceno ı kótenceno.  Cä́la déne so varvä́lı.  Prı akšám so prıblıžı̈́lı̈ annó kasabó.  Kótenceno ye zafátılo da merúka:
- Báte, ye mı so ye.
- U ısä́ še náydeme yédıvo! – reklólo ye kópelöno ı bárnalo ye faf ȷ̇übö́no da ızvádı kutúykono. – Kadé mı ye kutúykata? – ızrǘkalo so ye uplášano.  – Ya som ye zabarávıl u dumá na palı́cono pad panı́cene.  Hátte da so vórneme da zö́meme magö́skono kutúyko.  Azám še varvı́me kadéta še varvı́me.
I vórnalı so so nadzát.  Alá kaná ye stánalo s kutúykono?  Žanána kákna ye prıvdı́gala, našlála ye kutúykono na palı́cono pad panı́cene.  Tya ye ne znála kakvá ye búla ınázı kutúyka ı farnı́la ye prez pénȷ̇eräne.  Kutúykana ye pánnala faf sredé sakákane ı nókutrı ye óhnal uvórtre faf tı̈́ye.
Inagáne so ye láhalo da pamı́na prez ‘tam adı́n palyaȷ̇ı́yın, čul ye óhnavanyeno, navél so ye, zöl ye kutúykono ı atvórıl ye kapáčkane yı.  Le ınagáne so ye yevı́l pak défen (velıkánon).
- Kaná ı́šteš da stórem za tébe, kumandárü? – abórnal so ye défen ı reklól ye palyaȷ̇ı́yınune.
- Íštom da zö́meš ısózek dvóra ı da go preneséš nannó sas móne ı žanóno, žána so nanı́če na pénȷ̇eräne, faf nay pústokne óstrova faf  denı́zene!
- Prenésen ye! – reklól ye défen ı grábnal ye dvórane ı prenél go ye.
Geč vakı̈́t akšámlayın kópelöno, kúčenceno ı kótenceno so fprä́lı̈ na mä́stono, kadéna ye bul tä́hnı̈yen dvor, alá ye ıtám ne ımä́lo nı́kana.  Kópelöno ye sö́nnalo na annók kámenä ı zö́lo ye da pláče ı́mbı̈nȷ̇e.
- Báte, ótı pláčeš? – papı̈́talo go ye kúčenceno.
- Za žanóto sı pláčem, za dvórate pláčem.  Eh, da mu so na náydešo, ótı da ye néma ‘sä kutúykoto mı!
- Namóy plaká, báte, nı̈́ye še tı ye daneséme – reklólo ye kótenceno ı sas kúčenceno so tórnalı̈ za nah denı́zene.  Agá so atıšlı̈́ na kray denı́zene, razglä́lı̈ so so húbbe ı uvárdılı̈ so pústokne óstrova sas dvórane.  Pakáčılo so ye azám kótenceno kúčencune na garbáne ı preplı̈́lı̈ so da óstrovane.  Agá so vlä́lı̈ faf dvórane, kótenceno so ye pakáčılo na tavánane ı zafı́rılo ye múškı̈ne.  Anná gulä́ma stará mušká so ye ızprávıla atpréš kótenceno ı papı̈́tala go ye:
- Ótı mı fı́rıš múškı̈te?
- Ótı mı ye fkı̈́snato na tvóso seybı́ye.
- Kaná tı ye právıl?
- Zö bátevoto kutúyko.  Kadé ye ‘sä tváta seybı́ye?
- Spı.
- Kutúykata kadé ye?
- Tya ye skrı̈́ta faf nusáne mu.  Akú tı trä́bava kutúykana, ya še tı ye dónesom, alá še mı so ftásaš napréš ótı še astávıš na raháte múškı̈se.
- Ftásavom so! – reklólo ye kótenceno.
Starána mušká ye azám atıšlála faf mutfákane, apıpérıvıla sı ye apáškono sas červéna pıpére ı fmóknala so ye faf hadayóno, kadéna ye spal palyaȷ̇ı́yen.  Usúlanka so ye presúrnala vaz yurgánane ı vavrä́la ye apáškono palyaȷ̇ı́yınune faf nusáne.  Ad červénokne pıpére so ye palyaȷ̇ı́yen kı́hnal huzlı̈́ ı ızfarnı́l ye kutúykono ad nusáne.  Muškána ye hápnala faf ustána ı annéla ye kótencune.
- Na tı kutúykoso - reklála ye muškána, - ónnesıy ye bátü tı, da na pláče.
Kótenceno ye reklólo:
- Berekä́tversı̈n! – Razmáhalo ye hadılcána ı ızrı̈́pnalo ye na prústane, kadéna go ye čákalo kúčenceno, ı tórnalı̈ so da sı so vráštot.
Pak so ye kótenceno pakáčılo kúčencune na garbáne ı zö́lı̈ so da plı̈́yet faf denı́zene.  Pa sredé denı́zene ye kúčenceno rekló kótencune:
- Day kutúykoto móne, ya ı́štom da ye nósem!
- Na stánava! – advórnalo ye kótenceno.
- Ótı?
- Ótı ye staráta mušká móne dáde.
Bre ne ya še ye nósem, bre ne tı̈, dvéne drugárčeta so so skáralı̈.  Zagarvúlılı̈ so so faf vadóno ı kótenceno ye ızpustı́lo kutúykno.  Zaplä́čkalo ye sas hadılcána ı rǘknalo ye:
- Sprey so!
- Kaná ye? – papı̈́talo ye kúčenceno.
- Izpustı́h kutúykoto faf denı́zese.
- Isä́ tı ye zarı̈́t pepelót.
Izplı̈́lı̈ so dvéne drugárčeta na kray denı́zene, klö́knalı̈ so prı annók kámenä ı zaglö́dalı̈ so denı́zene začúdenı̈.
Faf ınózek saháte so ye zayevı́l adı́n rı̈bárın.  Razpö́nal ye dı́htıno, métnal go ye faf denı́zene ı za málko go ye ızkáral na peskáne ı áhnal ye: faf dı́htıno so ye fátıla anná gulä́ma rı̈bá.
Rı̈bárınon ye razprál rı̈bóno, farnı́l ye vótrešnı̈ne rábatı̈ na peskáne, métnal ye rı̈bóno faf čántono ı atıšlól sı ye.
Kótenceno ye zö́lo da so ablı́zava.
- Yála báre da kósneme rı̈́bovo yátce.
Navélı̈ so so dvéne drugárčeta ı zafátılı̈ so da yedót.  Kúčenceno ye ahlópalo palavı́nı̈ne kormı́nı̈, alá so ye zadávılo ı zö́lo ye da vı̈́ye.
- Óhleley, nókana mı so fkáčı faf górloso!
- Ótvarıy ustáta! – reklólo mu ye kótenceno.
Kúčenceno ye zı́nnalo ustána, kótenceno ye fkáralo nažı̈́nkono faf górlono ı... kaná, vı́kate, ótı ye ızvádılo?  Izvádılo ye magö́skoto kutúyko.  Gulä́mana rı̈bä́, žóno ye fátıl rı̈báren, ye búla pagólnala.
Yátse mı ye pánnalo drágo dvémne drugárčetom, agá sı so našlı̈́ kutúykono, ı stı́snalı̈ so so da ye annesót kópelötune.  Našlı̈́lı̈ go so da sı sedı́ na kámenäne ı da sı pláče yéšte.
- Báte, stı́ga plaká, nósem tı kutúykoto! – ızrǘkalo so ye kótenceno ı padálo mu ye kutúykono.
Kópelöno sı ye asúkalo ačı́ne ı atvórılo ye kapáčkane na kutúykono.  Le ınagáne so ye yevı́l défen.
- Kaná ı́šteš da stórem za tébe, kumandárü? – papı̈́tal ye défen.
- Íštom da mı daneséš dvórane, žanóno ı kradı́čene!
I – hop - dvóron sı ye pak atıšlól na mä́sto.  Kópelöno ye vlä́lo uvótre ı zafátılo ye da traptı́, razbudı́lo ye kradı́čene ad glıbókokne sóna, zalepı́lo mu ye annó plısnı́co ı rǘknalo ye:
- Na drúzıš da na kradéš čúzdı̈ dvórove, zére še récěm défüse da tı razméstı kókalyeto.  Nabı́vı̈y so ‘sä at ‘túzı.
Palyaȷ̇ı́yen sı ye grábnal šápkono ı pabégnal ye.  Kópelöno sas žanóno so astánalı̈ faf dvórane, kótenceno na tavánane ı kúčenceno na prústane.  Her akšám ye žábınkana ızlı́zala ad glıbókokne vı́ra ı pä́la mı ye pésne, durgá vrı́tsı da zaspö́t.Αρχικός τίτλος: "Момчето, кученцето, котенцето и жабчето"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ - 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ", Εκδοτικός οίκος "Хермес", Пловдив 1999, ISBN: 954-459-684-4, σελ. 165 - 171
http://hermesbooks.com


Απόδοση στα Πομακικά: Ριτβάν Καρα - Χότζα


Σημείωση: Το συγκεκριμένο παραμύθι μοιάζει πάρα πολύ με μια ντόπια παραλλαγή (Bä́lı̈ smókvı̈ ı čórnı̈ smókvı̈) που έχουν καταγράψει μαθητές του Γυμνασίου Σμίνθης και δημοσιεύει η φιλόλογος Δ. Κατάκη στο βιβλίο της με τίτλο "Ο παππούς και η γιαγιά είπαν...".