Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα mečká. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα mečká. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Η αρκούδα και η άσχημη κουβέντα

Mečkána ı lašána dúma

Adı́n darvár, kákna ye pamı́nal kazá annók spúšana bučkalı́va ı tóranıva gábra, čul ye nókana da šumı́.  Nanı́knal so ye po nah vótre ı kaná da vı́dı – annó mı́čko vólnesto méčko faf tóranyeno da so napı́na, da cı́ka ı da gardı́, pak na móža da sı ızléze.  Darváren ye parazpúšal ı aštı́sal mä́stono, pasö́gnal ye ı adkáčıl ye uplášanono meččı́nko, pamı́laval ye na glavóno ı púsnal ye da sı varvı́.  Pak starána mečká ye búla blı́ze da gábrane varhú annók kámenä.  Vı́dela ye sı́čkono, sasúrnala so ye ad kámenäne ı atıšlála ye na právo prı darvárene.  Agá ye vı́del toy, pagólnal sı ye yezı̈́kane ad úplaha, alá ye mečkána vdı́gnala préšneno hadı́lo, da go adpláša ı predúmıla ye sas ınsáncka glása:
- Namóy da to ye strah, nı́kakvo lóšo néma da tı stórem.  Ya to vı́deh kak pamógna meččı́nkoyte ı sétıh so če sı húbaf čülä́k ı velı́h da so póbratem sas tébe.  Íšteš lı?
- Kak da na ı́štom – advórnal ye darváren, - kutrı́ bä́ga ad ıtakvózne séstro kakvóto tébe!
Izprávıla so ye azám mečkána na zádnene nógı̈, raztvórıla ye préšnene hadılá ı apklǘčıla ye brátskı̈ darvárene.  Préftı tačılána ye darváren trä́bavalo da yı palǘbı mucúnono, alá agá ye fsúnal ustána, vdóhnala go ye tešká mırızmá ı toy so ye apö́nal nadzát.
- Kaná tı ye?  Ótı so apı́naš nadzát? - začúdena go ye papı̈́tala mečkána.
- Yátse na grózno tı bı́yet ustáta, na méččevıno - advórnal ye darváren.
Mečkóyne ye datö́žnalo ad ınózı dúmo, púsnala so ye na zemö́no, pamalčála ye málko ı reklála ye:
- Údrıy mo, brátu, faf tı̈láse sas kı̈láte na brádvoto!
Darváren so ye zbórkal.
- Kaná dúmıš tı̈ - reklól ye, - kadé so ye čúvalo ı vı́devalo brat da vdı́ga brádvo sestróyne!
- Údrıy mo! - ızgardä́la so ye grózne mečkána. - Ílı še to ópatkom!
Darváren ye ne mógal da stórı nı́kana.  Vdı́gnal ye brádvono ı udrı́l ye mečkóno.  Hı̈hı̈́rnala ye korf ad yaróno.  Mečkána, bez da paglé čülä́kane faf ačı́ne, abórnala so ye nadzát ı múšnala so ye faf spúšanono gábarye.  Zagubı́la so ye.
Pamınólı̈ so so godı́nı̈.  Darváren ye čósto hódıl pa goróno, alá ye nı́kade ne mógal da vı́dı séstro mu.  Annók déne kákna ye zbı́ral darvá, mečkána ye ızrı̈́pnala atpréš tóga.  Paznál ye čülä́kon ı tya go ye paznála, pazdravı́lı so so ı zaprıkázavalı sı so.  Ad láfa na láfa fprä́lı so da udrı́vanyeno sas brádvono.
- Ya vıš báre, brátu, kaná stána yaráta kadéta mo udrı́ ı sedı́ lı sı belä́got.
Darváren ye parazvı́l kózınono na tı̈láne yı, alá ye ne našlól nı́kakva belä́ga.
- Nı́kakva belä́ga ye ne vıdé! - reklól ye toy.
- Vı́dıš lı, brátu, yaráta so addávno yéšte ızgovı́ ı ya ye zabarávıh, alá lóšoto dúmo, žóto mı káza ıtagáne, néma da ye zábaravem dur durgá da úmrom.
Patránkala ye glavóno na bálno mečkána ı atıšlála sı ye.Αρχικός τίτλος: "Мечката и лошата дума"

Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ - 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ", Εκδοτικός οίκος "Хермес", Пловдив 1999, ISBN: 954-459-684-4, σελ. 335 -337
http://hermesbooks.com


Απόδοση στα Πομακικά: Ριτβάν Καρα - Χότζα

Σημείωση: Και αυτό το παραμύθι "μοιάζει" να έχει αρκετές ομοιότητες με μια τοπική παραλλαγή (Mečkóyne dašterä́na).