Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Όταν οι πέτρες μιλούν


Kugána kámenyeno dúmı - Куга́на ка́менйено ду́ми

Αφιερωμένο στο κλαμπ της Φραγκουδάκη

Šáren kámen

 
Vı́dıyte go!
Izdä́lah go,
ızmı̈́h go,
ızbágrıh go,
da ye mázan ı šáren,
kámatnı̈yes, moy, póstar kámen.
Sas tóga so razbúdom ı zaspávom,
za tóga so zayávom ı nasalzä́vom,
vrıtsä́m go padávom ı razdávom
ı nı́kutromu go na predávom.
Vadá go na prebı́va,
zólezo go na razbı́va
ı ógan go na nadvı́va.
Kórenye dlö́go ye púsnal,
vaz Balkánase ı Kafkása ye fúknal,
bosnı́ckı̈, bälorúskı̈, ukránckı̈,
polónckı̈, slováckı̈, slovénckı̈,
čéhckı̈, sı̈́rpckı̈, hı̈rvátskı̈,
bulgárckı̈, pomáckı̈, rúskı̈
lıstá ı cvetyé ye spúsnal.

Ша́рен ка́мен

 
Ви́дийте го!
Издӓ́лах го,
измъ́х го,
изба́грих го,
да йе ма́зан и ша́рен,
ка́матнъйес, мой, по́стар ка́мен.
Сас то́га со разбу́дом и заспа́вом,
за то́га со зая́вом и насалзӓ́вом,
вритсӓ́м го пада́вом и разда́вом
и ни́кутрому го на преда́вом.
Вада́ го на преби́ва,
зо́лезо го на разби́ва
и о́ган го на надви́ва.
Ко́ренйе длӧ́го йе пу́снал,
ваз Балка́насе и Кафка́са йе фу́кнал,
босни́цкъ, бӓлору́скъ, укра́нцкъ,
поло́нцкъ, слова́цкъ, слове́нцкъ,
че́хцкъ, съ́рпцкъ, хърва́тскъ,
булга́рцкъ, пома́цкъ, ру́скъ
листа́ и цветйе́ йе спу́снал.